Mesačná výška príspevku

Na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov jednotná pre všetky deti bez ohľadu na trvalé bydlisko.  

Od mesiaca máj 2021 až do zmeny výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je mesačná výška príspevku v sume 22 eur.

Príspevok / ŠKOLNÉ je:
Príspevok školného za dieťa okrem predškolákov,  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci trvalým príkazom na číslo účtu.

Číslo účtu pre školné:  SK 11 7500 0000 0040 2993 6628
Suma
: 22,- € mesačne
Predškoláci: 0 € mesačne
Správa pre prijímateľa
: MŠ, meno, priezvisko  dieťaťa, trieda.
Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Informácie k poplatkom za STRAVU 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.
V septembri je potrebné poslať stravné 1x za mesiac september a do 25.9.2021 opäť za mesiac október.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na pevnú linku 051/7713332.
Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet
Číslo účtu za stravu: SK 9775 0000 0000 400 805 1492
Suma:  37,- € mesačne,
Predškoláci:  11,- € mesačne
Variabilný symbol: číslo triedy dieťaťa (1. - 3.)
Správa pre prijímateľa: MŠ, meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na pevnú linku 051/7713332.

Tel. číslo: 051 /7713331                                             
Školská jedáleň: 051/ 7713332
                         
E-mail: zsms.nkp4@gmail.com      

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem