Vnútorný a organizačný poriadok školskej jedálne

Úvod 
Výživa detí má svoje špecifiká, ktoré sa musia pri zostavovaní jedálneho lístka dodržiavať. Jedálny lístok je zostavovaný podľa ,,Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania“. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ, MŠ, zamestnancov ZŠ a iné fyzické osoby.
 
 Výdaj obedov
: od  8:40  -   9:30 -  desiata
        od 11:00 - 12:25 -  obed
        od 14:30 - 14:35 -  olovrant
 ZŠ:  od 11:45 - 14:00  pre žiakov a zamestnancov  a iné fyzické osoby
        od 11:30 - 14:00  do obedárov len prvý deň choroby  
 
Dozor v školskej jedálni 
 • počas výdaja stravy je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor, podľa vypracovaného harmonogramu 
 • čistotu stolov počas výdaja stravy udržujú žiaci a kontroluje pedagogický dozor
 • po ukončení výdaja stravy, čistotu stolov zabezpečuje pracovníčka ŠJ 
 • upratovanie školskej jedálne zabezpečuje nepedagogický zamestnanec školy 
 
Správanie pre stravníkov v ŠJ 
Žiak:
 • má právo stravovať sa v ŠJ, 
 • do jedálne vstupuje v čase určenom podľa harmonogramu schváleného vedením školy,
 • do jedálne prichádza disciplinovane, nestrká do spolužiakov,
 • do ŠJ vstupuje bez vrchného odevu, čiapky, školskej tašky ...
 • nevstupuje do ŠJ so žuvačkou, 
 • pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným stravníkom do jedla, udržuje čistotu a neničí inventár a zariadenie jedálne, 
 • dodržiava pokyny zamestnancov jedálne a dozor konajúcich pedagógov. 
Zákaz: 
 • do jedálne nevstupujú žiaci, ktorí sa nestravujú, 
 • vstup do ŠJ nie je povolený ani rodičom, ani iným cudzím osobám, ktoré sa nestravujú, 
 • ak stravník niečo rozbije alebo vyleje, nahlási to pracovníčke pri okienku na použitý riad,  a aj pedagogic.  dozoru v jedálni,  ktorý požiada o pomoc službu konajúcu upratovačku, prípadne po sebe poupratuje, 
 • stravník po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, zanechá po sebe čisté miesto, zasunie stoličku, 
 • zo školskej jedálne je zakázané vynášať stolový inventár a jedlo pokiaľ nie je zabalené v originálnom obale ( tyčinky, jogurt,....), 
 • do školskej jedálne je zakázané z hygienických a bezpečnostných dôvodov nosiť vlastné nádoby. 
 
Jedálny lístok je zverejnený na nástenke v jedálni.

Pripomienky, otázky k stravovaniu je možné konzultovať s vedúcou ŠJ.                                  

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem