Elektronická prihláška na predprimárne vzdelávanie – materská škola

https://zsmatica.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Elektronickú prihlášku vypíšte, odošlite a vytlačte. Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami. Podpísanú prihlášku doneste na zápis.
Pre overenie zadaných údajov v prihláške bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. V prípade, že nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu na prihlášku vypíšte, podpíšte  a predložte prílohu č. 2.
Ak sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť zápisu, je potrebné priniesť na zápis vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa prílohu č. 3. Ak dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné vyplniť a priniesť na zápis aj prílohy č. 4 a č. 5.
Spoločne s vytlačenou a podpísanou elektronickou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ musí rodič predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, príloha A a vyhlásenie zákonného zástupcu príloha B.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu.

PRÍLOHY K ZÁPISU DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Príloha č.1
Ak rodič chce požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť :
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
O to, je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022. Riaditeľ materskej školy vydá Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania, podľa § 28a ods. 5 školského zákona vydaním „potvrdenia“  (príloha č.1).
Príloha č. 1.docx 34.72 KB
Príloha č. 2
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti o predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:  
  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať,
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.⃰
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.⃰
Príloha č. 4, č. 5
Ak dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, rodič je povinný predložiť:
  • písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast (Príloha č. 4)⃰  
  • informovaný súhlas rodiča. (Príloha č. 5)⃰ 
⃰ Červený text v prílohách slúži ako usmernenie k vypisovaniu údajov. Prosíme, aby ste červený text vymazali a nahradili ho potrebnými údajmi. Ďakujeme 

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem