Elektronická prihláška na základné vzdelávanie – 1. ročník
Elektronickú prihlášku vypíšte, odošlite a vytlačte. Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami. Podpísanú prihlášku doneste na zápis.
Pre overenie zadaných údajov v prihláške bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
V prípade, že nemôžete prihlášku vytlačiť, vytlačíme ju spoločne v škole.  V tomto prípade je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia.
Ak sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť zápisu, priložíte prílohu č. 3. Vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 oboma zákonnými zástupcami dieťaťa doneste na zápis.
V prípade, že nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu na prihlášku, vypíšte, podpíšte  a predložte prílohu č. 2.
* Elektronická prihláška tu.

Elektronická prihláška na základné vzdelávanie – 2. – 9. ročník
Ak máte záujem zapísať na základné vzdelávanie na našu školu aj starších súrodencov budúceho prváka či prváčky, vypíšte, odošlite a vytlačte elektronickú prihlášku pre žiakov 2. – 9. ročníka. Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami. Podpísanú prihlášku doneste na zápis.
Pre overenie zadaných údajov v prihláške bude potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
V prípade, že nemôžete prihlášku vytlačiť, vytlačíme ju spoločne v škole.  V tomto prípade je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia.
Ak sa jeden z rodičov nemôže zúčastniť zápisu, priložíte prílohu č. 3. Vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 oboma zákonnými zástupcami dieťaťa doneste na zápis.
V prípade, že nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu na prihlášku, vypíšte, podpíšte  a predložte prílohu č. 2.

Prílohy potrebné k zápisu dieťaťa


Príloha č. 1
Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť zákonných zástupcov meno a priezvisko dieťaťa, na účely výnimočného prijatia dieťaťa na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona.
Ide o deti, ktoré do 31.8.2022 nedosiahli vek 6 rokov a absolvovali povinné predprimárne vzdelávanie.
Deti tzv. predčasne zaškolené 

Písomné vyhlásenie
Toto písomné vyhlásenie predloží zákonný zástupca, ktorý má problém zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu na prihlášku dieťaťa na základné vzdelávanie. Zabezpečenie podpisu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.


Príloha č. 3
Písomné vyhlásenie
Toto písomné vyhlásenie slúži ako dohoda oboch zákonných zástupcov o tom, že všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca uvedený v písomnom vyhlásení.

Prihláška dieťaťa do školského klubu detí – 1. – 5. ročník
V prípade, že máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo školský klub detí, vypíšte, vytlačte a podpíšte prihlášku do školského klubu detí. Túto prihlášku doneste na zápis.
Prihlášku do školského klubu budete mať k dispozícii aj priamo na zápise.
Prihlášku do školského klubu detí stačí podpísať iba jedným zákonným zástupcom.

Žiadosť o prijatie do ŠKD.doc 57 KB


Zápisný lístok stravníka
V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni, vypíšte, vytlačte a podpíšte zápisný lístok stravníka. Tento zápisný lístok doneste na zápis.
Zápisný lístok stravníka budete mať k dispozícii aj priamo na zápise.
Zápisný lístok stravníka stačí podpísať iba jedným zákonným zástupcom.

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem