Neschopnosť správne vysloviť, alebo používať hlásky.

Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe sa do popredia dostáva v mnohých oblastiach písomná komunikácia, hovorená reč vždy bude mať v živote každého z nás svoje nezastupiteľné miesto. Preto je dôležité venovať sa jej od  najútlejšieho veku, kedy je možné významným spôsobom reč a jej rozvíjanie ovplyvňovať.   

Narušenie zvukovej roviny reči sa v minulosti v slovenskej literatúre označovalo pojmom dyslália. Zahŕňalo poruchy výslovnosti. Najnovšie označenie tohto narušenia  zachytáva viacero príčin vzniku tejto ťažkosti. Aj keď stále ide o poruchy výslovnosti, bližšie špecifikuje narušenie ako fonologickú a artikulačnú poruchu.

Pri narušení zvukovej roviny reči (dyslálii) ide o neschopnosť správne vysloviť, alebo používať hlásky materinského jazyka. Narušenie pôsobí rušivo na komunikačný zámer a môže sa prejavovať znížením zrozumiteľnosti reči — primárne narušenie zvukovej roviny reči nie je na základe iného postihnutia ako je napríklad sluchové, telesné atď.

Nesprávna výslovnosť (fyziologická dyslália) je fyziologický stav len do veku 5 rokov a dnes už je označovaná ako vývinovo neustálená výslovnosť. Deti sa vyvíjajú, rovnako ako ich artikulátory, teda orgány, ktoré sa podieľajú na výslovnosti. Vyvíja sa stav ústnej dutiny a najmä jazyk a jeho hybnosť. Predĺžený fyziologický vývin (predĺžená fyziologická dyslália) konštatujeme vo veku medzi 5.-7. rokom. Za narušenie zvukovej roviny reči (dyslália) považujeme všetky odchýlky od normy vo výslovnosti vo veku po siedmom roku života. V reči je prítomná nesprávna tvorba hlások (najčastejšie "šušlanie" alebo hrdelné R) aj neustálená výslovnosť.


Prejavy narušenia zvukovej roviny reči

  • Vynechávanie hlások (napr. slovo ryba znie ako (w)iba, vlak - v(u)ak)
  • Nesprávna tvorba hlások (najčastejšie sa jedná o hlásku R - „francúzske“ R -  alebo sykavky tvorené medzi zubami, môže však ísť aj o iné hlásky)
  • Nahrádzanie hlások (napr. slovo ryba je vyslovené ako jiba, vlak - vjak, vrana – vlana)
  • Pridávanie hlások (napr. ryba dieťa vysloví ako rybak)


Príčiny narušenia zvukovej roviny reči

Pre narušenie zvukovej roviny reči väčšinou platí, že nie je možné identifikovať jednu príčinu, jedná sa o komplex príčin a ich vzájomné prelínanie.

Pri artikulačnej poruche sú známe príčiny delené na orgánové odchýlky a funkčné príčiny. Orgánovými príčinami sa myslia anomálie rečových orgánov (zhryz, podnebie, jazyk, sánka, rázštepy, zväčšená nosohltanová mandľa apod.). Funkčné príčiny sú orofaciálne dysfunkcie alebo myofunkčná porucha.
Neznámymi faktormi je spoločenské prostredie, pohybová neobratnosť alebo nesprávny postoj prostredia k rečovému vývinu dieťaťa. Artikulačnou poruchou sa teda myslí skutočný deficit v rámci motoriky artikulačných orgánov

Problémy s výslovnosťou môžu byť spôsobené aj inými faktormi, ako sú práve ťažkosti s motorikou artikulačných orgánov. Sú to ťažkosti jazykového charakteru. V prípade, že sú ťažkosti vo výslovnosti následkom jazykových problémov, hovoríme o fonologickej poruche. Pri ťažkostiach v jazykovom systéme (resp. vo fonológii) môžeme uvažovať o nedostatočne rozvinutom fonematickom uvedomovaní, čo je schopnosť, ktorá sa vyvíja. V zásade ale platí, že pri takýchto ťažkostiach vždy uvažujeme o kombinácii faktorov na kognitívnom (poznávacom) podklade a o kvalite stimulov, ktoré dieťa dostáva prostredníctvom všetkých zmyslov.


Cieľom logopedickej diagnostiky je posúdiť, či u dieťaťa ide o fonologickú alebo artikulačnú poruchu. Dôležité je odlíšiť, či sa jedná výlučne o izolovaný problém vo výslovnosti alebo sa v klinickom obraze vyskytujú aj ťažkosti spojené s jazykom ako systémom (napr. komolenie slov, problémy s gramatikou a stavbou viet a pod.

Diagnostika prebieha väčšinou hravou formou, napríklad tak, že dieťa rozpráva nejaký príbeh alebo pomenováva obrázky. Súčasťou diagnostiky býva aj vyšetrenie oromotoriky (pohyby líc, pier, jazyka), fonematickej diferenciácie (sluchové rozlišovanie jednotlivých hlások) či hodnotenie zrozumiteľnosti reči dieťaťa v konverzácii.

Terapeutické postupy logopéd zvolí na základe výsledkov diagnostiky. Cieľom logopedickej terapie pri narušení zvukovej roviny reči je zabezpečiť adekvátne používanie zvukov daného jazyka. So staršími deťmi, po štvrtom roku, logopéd pracuje prostredníctvom priamych terapeutických metód, najčastejšie hravou formou. Terapia má svoju postupnosť. Začína vyvodzovaním správneho zvuku, neskôr jeho fixáciou a automatizáciou. V celom procese zohráva veľmi dôležitú úlohu rodič, ktorý všetko to, čo sa dieťa počas práce s logopédom naučí, musí doma s dieťaťom precvičovať a upevňovať - najlepšie každý deň aspoň niekoľko minút.

Ak boli u dieťaťa zistené okrem rečových ťažkosti aj jazykové, terapia zasahuje hlbšie do jazykového systému pre dieťa primeraným spôsobom. 

Veľmi často sa rečové a jazykové poruchy vyskytujú v kombinácii. Keďže jazykové deficity sú v celkovom obraze závažnejšie, začína sa terapiou práve týchto jazykových deficitov a až neskôr sa pristupuje k samotnej náprave výslovnosti.


Užitočné rady pre rodičov


  • ak máte akékoľvek pochybnosti o vývine zvukovej roviny reči Vášho dieťaťa, určite netreba váhať obrátiť sa na odborníka – logopéda; 
  • dieťa by malo v domácom prostredí precvičovať logopedické úlohy každý deň;
  • na otázku týkajúcu sa časovej prognózy, teda aký dlhý bude samotný čas a návštevy u logopéda trvať, neexistuje jednoznačná odpoveď; takáto prognóza totiž závisí od viacerých faktorov, z ktorých je snáď najdôležitejším samotná motivácia dieťaťa, ale aj rodičov;
  • medzi ďalšie faktory, ktoré vplývajú na napredovanie alebo stagnáciu terapie, patrí samotná biologická výbava dieťaťa, úroveň jeho motoriky, inteligencie, vnímania, ale aj jeho povahové črty.

Tipy na precvičenie výslovnostiPoužité zdroje:

BUNTOVÁ, Dana - GÚTHOVÁ, Marta. 2016. Narušenie zvukovej roviny reči. In: Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského. 2016. ISBN 978-80-223-4165-3

Kniha o detskej reči (e-kniha) - https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KL/Texty__knihy/Kniha_o_detskej_reci.pdf

KRAHULCOVÁ, Beáta. 2013. Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2. rozš. a preprac. vyd. Praha: Beakra. 2013. ISBN 978-80-903863-1-0.

https://www.logoportal.org/dyslalie

http://detskarec.sk/vyslovnost

https://logomedik.sk/narusenie-zvukovej-roviny-reci/


  • 17.01.2022
  • 15:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem