Pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ

Na deň 2.9.2022 udeľuje riaditeľka MŠ z organizačných dôvodov deťom riaditeľské voľno. Školský rok 2022/2023 sa na ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove začína dňom 5.9.2022. Zoznamy detí do jednotlivých tried budú zverejnené v školských šatniach.

Všeobecná informácie k organizácii činnosti materskej školy
·       prevádzka materskej školy je každý pracovný deň od 6:30 do 17:00
·       deti je potrebné odovzdať pani učiteľkám vždy do 8:00 , o 8:00 sa budova školy  zamyká.

Vaše dieťa potrebuje:
·       pevné prezuvky označené menom
·       pyžamko označené menom 
·       náhradné veci v skrinke, oblečenie na prezlečenie v prípade potreby a podľa Vášho uváženia aj spodné 
        prádlo, napr. spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.
·       fľašu s vodou označenú menom.

Hygienické potreby:
 • vlhčené obrúsky 2x
 • papierové vyťahovacie vreckovky 2x
 • servítky na stolovanie 1x
 • ÚBOR NA CVIČENIE PRE PREDŠKOLÁKOV ( v látkovom vrecúšku: tričko, kraťasy/legíny, ponožky).

Prosíme rodičov, aby svojim deťom všetky veci označili menom a priezviskom. 

Rodič odprevádzajúci dieťa potrebuje návleky.

Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z triednych aktívov, ak nám to okolnosti dovolia.

V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti
Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 5 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti

Tlačivá nájdete na https://zsmsnkp4.sk/. Prípadne aj vo vestibule školy.

Príspevok / školné je: 22 € za dieťa okrem predškolákov, ktorý je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci trvalým príkazom na číslo účtu: Školné číslo účtu: SK 11 7500 0000 0040 2993 6628. Do poznámky je nutné uviesť : MŠ, meno, priezvisko dieťaťa, triedu a mesiac, za ktorý platbu prevádzate. Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.
 
Zoznamy detí jednotlivých tried  budú mať učiteľky v triedach. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte nás kontaktovať:  
 

Kontakty:
E-mail: zsms.nkp4@gmail.com
Riaditeľka MŠ :  051 7713331
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: olsavska.nkp4@gmail.com
Školská jedáleň: 051 7713332


Informácie k poplatkom za stravu  

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci. Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na pevnú linku 051/7713332.  Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet: Stravné číslo účtu:  SK 9775 0000 0000 400 805 1492  trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 37,- € mesačne.  Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo triedy (1. – 3.) , v správe pre prijímateľa uveďte: MŠ, meno a priezvisko dieťaťa, triedu a mesiac, za ktorý platbu prevádzate. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.


Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

 Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX. Ak si ani jeden z rodičov, detí v poslednom ročníku MŠ, na dieťa neuplatnil daňový bonus, v zmysle zákona o dani z príjmov, tak suma stravného na mesiac činí 37 eur. Rodičia, ktorých sa zmena zákona dotýka, nech svoje požiadavky nahlásia vedúcej ŠJ, pani M. Zápotockej, DiS. Podrobné informácie o stravovaní, zápisný lístok stravníka a pokyny nájdete na https://zsmsnkp4.sk/ v sekcii jedáleň. 


V dňoch 30.08.2022 a 31.08.2022 bude na našej MŠ prebiehať adaptačný pobyt určený pre detí vo veku 2-3 rokov v trvaní od 8:00 hod. do 12:00 hod.. Rodičia, ktorí majú záujem o adaptačný pobyt, prosím, aby záujem potvrdili na e-mail zsms.nkp4@gmail.com.     
 
 Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.


                                                                                  


Prevádzka našej MŠ počas mesiacov júl/august

MŠ  otvorená  01.07.2022 – 15.07.2022 
MŠ zatvorená 18.07.2022 – 12.08.2022
MŠ otvorená 15.08.2022 – 31.08.2022 
Milí rodičia! 
Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo MŠ počas letných mesiacov júl/august, je potrebné vyplniť :
Vyplnené tlačivá odovzdajte Vašej triednej učiteľke. 


O nás
Vedúci zamestnanci:
Riaditeľka školy:  PeadDr. Renáta Rodáková 
Zástupkyňa pre materskú školu:   PeadDr. Júlia Oľšavská PhD.
Vedúca ŠJ:  Mária Zápotocká, DiS

Zameranie materskej školy:
 • výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom:

              ŠKOLA JE LOĎ,  KTOROU SA PLAVÍM DO NEZNÁMA 

Dlhodobé aktivity:
 •  vzdelávacie aktivity v popoludňajších aktivitách realizovaných v podporných projektov školy: 
„Jolly Phonics“ – zmyslový program pre výučbu zručností v anglickom jazyku, ktorý je špeciálne navrhnutý pre mladšie deti, 
„Šikovný jazýček“ – logopedické cvičenia s logopédom,
„Eľkoninov šlabikár“ – inovatívne postupy a skúsenosti osvojovania si fonematického uvedomovania hlások.

Aktivity podľa záujmu:
 • kurz lyžiarského výcviku 
 • kurz predplaveckého výcviku
 • kurz základy korčuľovania
 • Škola v prírode
 • bábkové a divadelné predstavenia v MŠ
 • hudobné koncerty
 • exkurzie v ZOO, Kolmanová záhrada

Realizované projekty:
 • Jolly Phonics
 • Eľkoninov šlabikár

Spolupráca:
 • ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
 • Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, Bardejov
 
Spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania:
 • Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v tom roku, v ktorom do 31.8. dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Predškolské vzdelávanie môže byť ukončené, aj keď dieťa ešte nedovŕšilo 6 rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú  školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania:
 • naša MŠ je zaradená do siete škôl a školských zariadení a má oprávnenie vydávať Osvedčenie na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.

Školský logopéd, školský psychológ:
 • oproti iným materským školám v Prešove ponúkame Vašim deťom odborný prístup školského psychológa a školského logopéda.
 
Školský logopéd bude podľa potrieb každého dieťaťa:
 •  realizovať artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, 
 •  pracovať na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia a rozvoji komunikačných zručností.
 
Školský psychológ v našej materskej škole bude:
 • nápomocný pri vytváraní podnetného prostredia podporujúceho výnimočné nadanie a talent našich detí,
 • vyhľadávať nadané deti v oblasti všeobecných intelektových schopností (matematika, cudzí jazyk...), v oblasti športu a umenia.
 
Skvalitnenie edukácie zabezpečujeme aj prostredníctvom školského prostredia, a to formou realizácie:
 •  telesnej výchovy v telocvični školy, 
 •  výtvarnej výchovy vo výtvarnej dielni, 
 •  hudobnej výchovy v multifunkčnej učebni, 
 •  dramatickej výchovy v školskej knižnici,
 •  informatickej výchovy v počítačovej učebni,
 •  a prírodovedných aktivít v chemicko-fyzikálnom laboratóriu.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.
Ide o program, ktorý odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou, pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie, a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež s farebnými žetónmi, pomocou ktorých sa učia rozlišovať hlásky. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - Kráľovná Grafia, Majster Slabika, Majster Dĺžeň, nezbedníci Ham a Mlk, Dano a Ďuro. Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinná je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní. Tréningu fonematického uvedomovania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, slabika a hláska. Jazyk sa pritom dieťaťu predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči.
 
Samotný tréning je rozdelený do 30 hodín. Tie sú tematicky rozdelené:
1.  Téma: Slabičná štruktúra slova
2.  Téma: Hlásková štruktúra slova
3.  Téma: Samohlásky a spoluhlásky
4.  Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky
 
Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky tvrdé, mäkké a obojaké.
 
Tréning pozornosti- ŠKOLA POZORNOSTI

Metodika rozvíjania a korekcie pozornosti pre deti vo veku 5 -7 rokov T.V.Achutina N.M. Pylajeva
Metodika je určená pre žiakov, ktorí sú príliš aktívni, neposední, konajú impulzívne alebo naopak, sú pomalí, málo aktívni a rozptýlení. Toto sú prejavy nedostatočne rozvinutej pozornosti a neschopnosti plánovať a kontrolovať vlastné aktivity a správanie. U predškolákov takéto ťažkosti nie sú príliš očividné, ale v škole vedú k slabým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy a dieťa sa stáva chronicky neúspešným žiakom.
Táto metodika je založená na práci s číselným radom a číslicami, avšak hlavným cieľom nie je učiť deti počítať, ale rozvíjať pozornosť a návyky programovania a kontroly činnosti.
 
Individuálna logopedická intervencia
V logopedických triedach sa logopedická starostlivosť prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom, cvičenia na rozvoj reči sú súčasťou mnohých edukačných aktivít na vyučovaní. Okrem toho sa logopedická terapia realizuje v rámci osobitne vyčleneného predmetu „individuálna logopedická intervencia“, kde sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou na našej škole individuálne venujú logopédi. Podľa potrieb každého žiaka realizujú nielen artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, ale pracujú na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia, gramatiky, tvorby viet a komunikačných zručností.
 
Cudzí jazyk pre deti plniace povinné predškolské vzdelávanie  

PREDŠKOLSKÝ VEK JE IDEÁLNY NA VÝUČBU CUDZIEHO JAZYKA. Deti plniace povinnú predškolskú prípravu učíme základy angličtiny metódou Jolly Phonics Music.
                                              
JOLLY MUSIC – HUDOBNÁ ANGLIČTINA PRE DETI OD 4 ROKOV
Čo je skutočne dôležité pre zdravý detský vývoj? Mnohí z nás si v dnešnej dobe počítačových hier uvedomujú, aký neoceniteľný prínos má v živote umenie. Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov. Jeden z pilierov života tvoria komunikačné zručnosti, spolu so schopnosťou počúvať. Badateľný prínos je možné vnímať v podobe zlepšenia koncentrácie, pamäti, predstavivosti, ako aj zvýšenia čitateľskej gramotnosti a numerických schopností.          
To všetko tvorí základnú a neoceniteľnú výbavu do života dieťaťa.

PREČO UČIŤ DETI HUDOBNÚ ANGLIČTINU A HUDOBNÉ ZRUČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU JOLLY MUSIC?
Spev a ľudský hlas sú jedinečným hudobným nástrojom a každé zdravé dieťa má schopnosť spievať, bez ohľadu na talent alebo nadanie.
Angličtina je jazyk s prízvučným rytmom, čo znamená, že má skôr stály rytmus. Vďaka rozvíjaniu hudobného cítenia sa zároveň u detí rozvíja i jazykový cit k vnímaniu prirodzeného jazykového rytmu. Rovnako dôležitým aspektom reči je i správna intonácia. A tak program Jolly Music hravým spôsobom vedie deti i k správnemu rozvíjaniu jazykového citu.

Ako učíme s programom Jolly Music?

1.     učíme jednoduché anglické riekanky a piesne
2.     aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov
3.     dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
4.     využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
5.     podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu
6.     slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
7.     hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez  vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít
S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika. Jolly Music je detailne prepracovaná metodika založená na koncepcii svetoznámeho hudobného pedagóga Z. Kodályho.

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem