Vedenie školy                   
 
Riaditeľka školy: PaedDr. Rodáková,  Renáta
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janeková, Viktória
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eštočinová, Silvia
Zástupkyňa pre materskú školu:  PaedDr. Oľšavská, Júlia PhD.  
 
Rozšírené vedenie školy
 
Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána
Predseda Rady školy : RNDr. Širý, Marián

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká, Mária, DiS.
Tajomníčka školy : Ing. Bičejová, Ľuba, PhD. 
Účtovníčka: Ing. Milena Haľková
Referent PaM: Mgr. Peter Mihálik

Vychovávateľky


Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD
Jasenská, Jaroslava
Bc. Vaňová, Ivana
Mgr. Piznerová, Klaudia
Mgr. Papcunová, Zuzana

Školský klub detí
Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. 

Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa /pozri dokumenty/do školského klubu detí. Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Školský klub detí je súčasťou našej školy a navštevovať ho môžu všetci žiaci bez obmedzenia veku s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa. 

Vychovávatelia vytvárajú deťom bezpečné prostredie, pripravujú pestrý výchovný program a venujú sa rozvoju sociálnej komunikácii detí. V prípade priaznivého počasia trávia deti časť každého popoludnia na čerstvom vzduchu.

Výchova a činnosť v školskom klube detí sa u nás realizuje v týchto činnostiach:

  • rekreačná činnosť
  • odpočinková činnosť       
  • záujmová činnosť
  • príprava na vyučovanie.

Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. V ŠKD je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu ...

Prevádzka ŠKD

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Námestie kráľovnej pokoja 4 je v prevádzke denne od 6:30 do 17:00

Ranné schádzanie                                               6.30 – 8.00

Výchovno- vzdelávacia  činnosti                        11.35 - 16.00

Popoludňajšie rozchádzanie                              16.00- 17.00


Poplatok ŠKD

Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 4/2021  zo dňa 01.04.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov.
 
Príspevok vo výške 12,- € sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

IBAN:  SK18 7500 0000 0040 2993 6599

Suma: 12,- €
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a trieda
 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

V prípade, že zákonný zástupca nemá záujem o pobyt dieťaťa v ŠKD, musí podať vopred písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD vedeniu školy. Ak tak neurobí, dieťa je vedené v školskom klube naďalej a tým pádom má zákonný zástupca povinnosť platiť poplatok ŠKD.

V prípade, že dieťa nebude celý mesiac navštevovať ŠKD z vážnych dôvodov, ale chce pokračovať v navštevovaní školského klubu, má zákonný zástupca povinnosť taktiež vopred podať písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky do školského klubu vedeniu školy. Na základe tejto žiadosti mu bude poplatok za daný mesiac odpustený.

Potrebné tlačiva nájdete v priečinku: Tlačivá na stiahnutie.

 
 
 
 
 
 
 


Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem