Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na Sídlisku III v tichom prostredí, jednoducho prístupná z troch zastávok MHD (Clementisova, Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja). Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Areál školy si v budúcnosti bude vyžadovať nákladnú rekonštrukciu.
Vo vlastnom zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy. Stravu poskytujeme aj cudzím stravníkom – dôchodcom a zamestnancom Občianskeho združenia Barlička. Školská jedáleň ponúka aj stravu diétneho charakteru (celiakia)

Školský vzdelávací program sme zamerali na:
1. Rozvoj zručností žiakov v cudzích jazykoch:
Anglický jazyk /ANJ/:
Materská škola – od 4 rokov  metódou Jolly Phonics - 5 hodín týždenne
Základná škola -  prípravný ročník, 1., 2. ročník anglický jazyk vzdelávame metódou Jolly Phonics - 3 hodiny týždenne.
Základná škola - 3. ročník až 9. ročník vzdelávame anglický jazyk po 3 hodiny týždenne podľa štátneho vzdelávacieho programu a 2 hodiny týždenne formou rozvíjania  komunikačných zručností v cudzom jazyku metódou Direct method. Spolu 5 hodín týždenne anglického jazyka.
 
Nemecký jazyk /NEJ/ od 5. ročníka, 2 hodiny týždenne.
2.  Vzdelávanie detí a žiakov:
Deti materskej školy a žiaci základnej školy s nadaním –  žiaci ZŠ s nadaním sa vzdelávajú v samostatne vytvorených skupinách v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia...
 
Deti materskej školy a žiaci základnej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou – deti a žiaci majú do vzdelávacieho programu zaradené predmety špeciálno-pedagogickej podpory: individuálna logopedická starostlivosť so školským logopédom, rozvoj špecifických zručností so špeciálnym pedagógom, terapeuticko-korekčné cvičenia so školským psychológom.
 
Výchovné predmety – hudobnú, telesnú, výtvarnú výchovu a informatiku vyučujú učitelia špecialisti už od prípravného ročníka po deviaty ročník základnej školy v odborných učebniach. 
   Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem