Zápis pre školský rok 2022/2023 na základné vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov.

Milí rodičia budúcich žiakov, vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás záujem rodičov 
o vzdelanie, ktoré naša základná škola s materskou školou ponúka.

 

Zápis sa uskutoční 1. apríla 2022 v čase od 16.00 h. do 19.00 h. v budove ZŠ s MŠ.

16.00 hod. – 16.15 hod. – slávnostné otvorenie zápisu detí do základnej školy

Aktivity pre deti: 
výtvarné aktivity vo výtvarnej dielni,  tancovačka s  Mickeym, Minnie, Marshallom a  Chasom z  Labkovej patroly,  hry 
s čarovným pieskom,  „majstrovanie“  s legom, športovanie v telocvični...

Aktivity pre rodičov:
spracovanie dokumentácie (vypisovanie tlačív, tlač... ), konzultácie so školským psychológom a školským logopédom, triednymi učiteľmi budúcich prvákov... 
Triedne učiteľky/triedy:
1.A                          Mgr. Iveta Kučová                      20 žiakov
1.B                          Mgr. Jana Brhlíková                   20 žiakov
 
Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie
Zápis realizujeme formou elektronickej žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie, ktorá bude  zverejnená na webe školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie podané po 1. apríli 2022 budú priebežne  zaradené do prijímacieho procesu, a to do naplnenia kapacity tried.
Pri vyplňovaní žiadosti:
 • uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,
 • používajte diakritiku (dĺžne, mäkčene),
 • neuvádzajte zdrobneniny krstného mena.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie bude možné vyplniť aj v deň zápisu dieťaťa na základné vzdelávanie, a to 1. apríla 2022 priamo v škole.

Osobné doklady, ktoré sú potrebné pri zápise do základnej školy:
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
 • občiansky preukaz zákonných  zástupcov (k nahliadnutiu),
 • iné dokumenty preukazujúce práva zákonného zástupcu napr. zverenie dieťaťa a starostlivosť o dieťa po rozvode rodičov alebo správy z psychologickej, špeciálno-pedagogickej alebo logopedickej diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na zapis.nkp4@gmail.com.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie je nutné podpísať oboma rodičmi dieťaťa.
Elektronickú žiadosť o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie je možné po vyplnení a odoslaní vytlačiť. Vytlačenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi odporúčame doniesť na zápis.

Prijímanie dieťaťa na základné vzdelávanie


Škola realizuje vonkajšiu diferenciáciu pri vytváraní kolektívu tried, t. j. kolektív žiakov:

 • deti navštevujúce našu materskú školu, ktoré absolvovali anglický jazyk formou Jolly Phonics a kurz fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, 
 • deti, ktoré absolvovali prípravný ročník v našej základnej škole a ktoré absolvovali anglický jazyk formou Jolly Phonics a kurz fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina,
 • deti zo školského obvodu našej základnej školy.
Do školského obvodu patria deti s trvalým/prechodným pobytom na ulici: 
Matice slovenskej, Mukačevská, Vlada Clementisa, Volgogradská, Námestie Kráľovnej pokoja, Jána Béreša, Jána Nováka, Kotrádova, Na Rúrkach, Pod Rúrkami, Pöschlova, Tarjányiho, Tehelná, Björnsonova, Rezbárska, Slivková, 
T. Ševčenka (párne čísla), K Starej tehelni 5, 
Obec: Bzenov (žiaci 5. - 9. ročníka), Janov (žiaci 1. - 9. ročníka).

Mimoriadne citlivo budeme riešiť prijímanie súrodencov žiakov, ktorí sa v našej materskej či základnej škole už vzdelávajú.

Ďalší uchádzači budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude ponúknutá možnosť zápisu v prípade, ak sa zákonný zástupca prijatého dieťaťa rozhodne:
 • ponechať svoje dieťa v materskej škole, kde bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (po starom -  odklad povinnej školskej dochádzky),
 • zaradiť dieťa do prípravného ročníka v základnej škole, a to na základe odporúčania centra špeciálno-pedagogického centra, resp. logopéda,
   Možnosť zápisu dieťaťu do prípravných ročníkov pre školský rok 2022/2023 je v štádiu riešenia 
   s Ministerstvom školstva SR.
 • zapísať dieťa na inú školu.

O tejto možnosti náhradníkov budeme informovať rodičov v mesiacoch máj 2022 až august 2022.

Ďalšia dokumentácia dieťaťa:
1. Žiadosť o prijatie na základné vzdelávanie pre prvý ročník.
 • elektronická prihláška, prihláška v papierovej forme.
2. Žiadosť o prijatie na základné vzdelávanie pre prípravný ročník  s prílohami.*
 • elektronická prihláška, prihláška v papierovej forme.
3. Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.
 • prihláška do ŠKD je zverejnená na hlavnej stránke v sekcii "ŠKD," v podsekcii "Tlačivá na stiahnutie."
4. Zápisný lístok stravníka.
 • zápisný lístok je zverejnený na hlavnej stránke v sekcii "Jedáleň," v podsekcii "Tlačivá."
5. Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa

*Prílohy k zápisu pre prípravný ročník
 • Správa z logopedického vyšetrenia.
 • Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP resp. CŠPP).
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

PLATBY
Z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti financovania jednotlivých úsekov (základná škola, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň) boli zriadené samostatné účty pre jednotlivé úseky.

Materská škola                  Číslo účtu pre školné:  SK11 7500 0000 0040 2993 6628

Školský klub detí               Číslo účtu pre poplatok: SK18 7500 0000 0040 2993 6599

Školská jedáleň                  Číslo účtu: SK97 7500 0000 0040 0805 1492

Poplatky je možné nastaviť vo Vašej banke ako mesačné platby.
Jednotlivé poplatky môžete jednorazovo uhradiť za polrok alebo celý rok naraz.
Úhrady nie je možné vykonávať osobne v hotovosti.

Pri každej platbe v poznámke pre prijímateľa uvádzate meno a priezvisko dieťaťa, triedu.

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem