Chemická olympiáda je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Súťaží sa teoreticky aj prakticky. Olympiáda sa
usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž
stupňovaná v rámci súťažných kôl. Poslaním Chemickej olympiády je rozširovať, prehlbovať a
upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem
o chémiu.
  • 25.03.2022
  • 08:03

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem