Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
 

V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.
Ide o program, ktorý odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež, s farebnými žetónmi, pomocou ktorých sa učia rozlišovať hlásky. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - Kráľovná Grafia, Majster Slabika, Majster Dĺžeň, nezbedníci Ham a Mlk, Dano a Ďuro. Všetko prebieha formou hier a súťaží, čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinná je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní. Tréningu fonematického uvedomovania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, slabika a hláska. Jazyk sa pritom dieťaťu predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči.
Samotný tréning je rozdelený do 30 hodín. Tie sú tematicky rozdelené:
1.  Téma: Slabičná štruktúra slova
2.  Téma: Hlásková štruktúra slova
3.  Téma: Samohlásky a spoluhlásky
4.  Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky
 
Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky. 
  • 10.01.2022
  • 08:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem