Súčasná doba je prevažne orientovaná na výkon a dosahovanie cieľov, preto je okrem vedomostnej výbavy, všeobecného rozhľadu a inteligencie potrebné dbať na zdravý vývoj dieťaťa, po stránke citovej, snovej, stránke vnútornej radosti a vzťahov. Aby sa tieto dva svety prelínali a spoločne sa rozvíjali, je vhodná metóda tvorivej dramatiky.
 
Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi to a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.  (B.Franklin)
 
Aké  sú okruhy tvorivej dramatiky?
-        Osobnostný  rozvoj- Žiaci si na jej základe uvedomujú svoje vlastnosti, vedomosti, schopnosti, zručnosti a hodnotové rebríčky. Cibria si fungovanie svojich psychických funkcií, spôsoby a kvalitu vnímania okolitého sveta, budujú si osobnú identitu a nové poznatky o sebe samých. Učia sa empatii,  intuíciu, obrazotvornosti a tvorivosti.
-        Sociálny rozvoj- Žiaci si uvedomujú svoje začlenenie do spoločnosti, reakciu druhých na seba, aké existujú typy ľudí, aké sú pravidlá spoločenského správanie, čo sú základné sociálne zručnosti, čo je etika a etické správanie, ako sa správajú skupiny a jednotlivci v nich, učia sa o svojej kultúre, o globálnych problémoch súčasného sveta, učia sa demokracii, tolerancii, rešpektu k druhým, súciteniu, dobročinnosti, pomôcť druhým v núdzi, kooperácii, súhre, partnerstve.
-        Dramatická hra- žiaci sa učia prevteľovať do rozličných sociálnych aj divadelných rolí, pracujú s tým, že každý človek má viac tvárí.
 
Aké metódy tvorivej dramatiky používame najčastejšie? 
-        Dramatická hra- pri tejto hre vzniká dramatický oblúk, ktorý zanecháva v žiakovi zážitok, poznanie a skúsenosť. Učiteľka môže dramatickou hrou plniť svoje pedagogické zámery, pretože najsilnejšie učenie prebieha práve vytvorením zážitku a skúsenosti.  
-        Improvizácia- ide o nepripravený, spontánny a dobrovoľný prejav alebo konanie v určitej situácii. Je to  postup, ktorý využívame na dosiahnutie edukačných cieľov tým, že navodíme fiktívnu situáciu a necháme dieťa konať prirodzene, bez prípravy, podľa jeho možností a predstáv. Aby improvizácia fungovala správne je dôležité dať deťom aspoň základné pravidlá, ohraničenie, rámec. 
-        Hra v role- nejde o rolu divadelnú, ale skôr sociálnu. Pri vstupe do úlohy má žiak možnosť skúsiť jednanie a správanie, ktoré od danej sociálnej role očakávame. Žiak teda môže prežiť jednanie, ktoré mu nie je vlastné, môže zažiť konfliktnú situáciu z pohľadu druhej strany, prípadne oboch strán. Tento zážitok máva hlboký vplyv na empatiu, vhľad do situácie, hľadanie nových, doteraz nepoznaných riešení a teda aj na tvorivosť ako takú. Hrou v role môžeme pozitívne formovať osobnosť dieťaťa, pokladať pevné základy prosociálnych schopností a odhaľovať nové možnosti.
 
Cvičenia a metódy tvorivej dramaticky zaradené do vyučovania pozitívne vplývajú na vývoj detí. Tvorivá  dramatika ponúka vyučovať zážitkovo, inovatívne a netradične. Podieľa sa na rozvoji slovnej zásoby, prispieva k osobnostného rastu dieťaťa. Pozivívne vplýva na intelektuálne, psychické a sociálne potreby detí. Tvorivá dramatika prostredníctvom hry, teda prirodzeným spôsobom, otvára deťom svet dospelých.
 
 
 
  • 15.11.2021
  • 08:11

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem